Všeobecná charakteristika a princíp fungovania fotovoltických panelov

Všeobecná charakteristika a princíp fungovania fotovoltických panelov

Fotovoltický článok je základným stavebným prvkom premeny slnečnej/svetelnej energie na elektrickú. V rôznych odborných literatúrach môžeme nájsť aj označenie fotovoltaický, slnečný, resp. solárny.
Správne označenie je však fotovoltický článok, podľa pôvodu slova a to foto (svetlo) a volt (jednotka elektrického napätia).

Len pred pár desaťročiami sa stali fotovoltické články bežnou súčasťou našich životov v podobe digitálok alebo kalkulačiek. Za pomoci denného svetla sa predĺžila životnosť baterky z 3 rokov až na 10 rokov.
Dnes je rozsah využitia technológie fotovoltických článkov už oveľa širší. Od spomínaných kalkulačiek až po fotovoltické elektrárne.

V literatúre alebo na internete sa môžete dočítať naozaj veľa o solárnych kolektoroch /ktoré slúžia na ohrev vody/ a taktiež aj o fotovoltických paneloch. Aký je však princíp fungovania panelov? V princípe pri premene svetelnej energie na elektrickú, ide o aplikáciu fotoelektrického javu, kde dopadom fotónov (základná jednotka svetla) na polovodičový p-n prechod dochádza k uvoľňovaniu a hromadeniu voľných elektrónov.
Ak je p-n prechod doplnený o dve elektródy (anóda a katóda), môžeme už hovoriť o fotovoltickom článku. V ňom dochádza ku generovaniu jednosmerného elektrického prúdu.

Zjednodušene povedané, že dopadom svetla na veľkoplošnú polovodičovú súčiastku, dochádza k priamej premene svetelnej energie na energiu elektrickú (tzv. zelená energia). Deje sa to za pomoci fotoelektrického javu.

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram